K historii

Drazí bratři, přátelé, příznivci a náhodní čtenáři, rád bych napsal několik slov o Lóži Dílo, jedné z nejstarších zednářských lóží v našich zemích. Lóže Dílo hrála významnou roli při založení Veliké Národní Lóže československé (později se název vžil jako Národní Veliká Lóže československá = NVLČsl.) v roce 1923 a poté stejně důležitou úlohu díky přeživším bratrům při znovu vnesení světla v roce 1990.

Lóže při svém založení sdružovala bratry zvučných jmen, první Mistr Lóže Dílo byl vnuk světoznámého učence Jana Evangelisty Purkyně a dalším významným bratrem na počátku existence Lóže byl Dr. Alois Rašín, jež se zasloužil o vznik První republiky. Lóže měly různý charakter i zaměření, Lóže Dílo byla původně zamýšlena jako Lóže profesní a postupně, jak přicházeli noví bratři lékaři a advokáti, kteří svojí prací obohacovali práce Lóže, se Lóže Dílo věnovala Královskému umění a práci sociální a humanitární. Lóže Dílo byla známa svou přednáškovou činností a kresby bratrů byly navštěvovány i bratry z jiných Lóží, i ze zahraničních.

K současnému vývoji

Lóže Dílo hrála významnou roli v novodobé historii svobodného zednářství v polistopadovém vývoji v Československu. Z řad Lóže pocházeli Velicí Mistři Veliké Lóže Československé (VLČR) a mnoho bratrů z Lóže Dílo zastávalo významné funkce ve Veliké radě. Nutno podotknout, že tato početní převaha Lóže Dílo ve Veliké radě nebyla vždy plně v souladu s ostatními Lóžemi VLČR a Lóže Dílo byla roku 2004 přehlasována a Veliká rada pak byla nadále více zastoupena i dalšími Lóžemi. Bohužel tato změna měla neblahý vliv na atmosféru v Lóži Dílo, která se, ač sama o sobě velmi aktivní a přínosná nejenom pro VLČR, ale i pro světové zednářství obecně, uzavřela do sebe a stala se velmi konzervativní v řetězu Lóží VLČR.

Tento individuální vývoj Lóže vygradoval v roce 2010, kdy mnoho bratrů Lóže Dílo opustilo svazek VLCŘ a odešlo do nové obedience, kterou spoluzakládali s dalšími odevšími bratry z dalších Lóží VLČR. V Lóži Dílo zůstalo několik bratrů, kteří dali základ nově fungující Lóži Dílo. Několik bratrů z jiných Lóží VLČR přišlo Lóži Dílo na pomoc a nechalo se afiliovat do Lóže, aby Lóže mohla řádně fungovat.

Po několika letech nové práce na hrubém kameni a nových pořádků Lóže prokázala svoji životaschopnost, bylo přijato mnoho nových skvělých učňů, kteří jsou postupně a řádně povyšováni do vyšších stupňů a Lóže Dílo úspěšně roste v duchu tradic svobodného zednářství a Královského umění. Lóže Dílo prokázala svoje organizační schopnosti také při pořádání zahraničních i domácích akcí, při kterých došlo ke sbratření s tureckou Lóží Ahenk a bylo posíleno dlouholeté přátelství se sbratřenou bulharskou Lóží Zvezdata na Sofia.

Dnes se Lóže Dílo může opět pochlubit dobrou atmosférou na svých rituálních pracích, hojnou účastí bratrů a přirozenou touhou pomoci, kde je třeba, tak jak by to mělo být pro svobodné zednáře běžné. Bratři Lóže Dílo jsou plně zakotveni ve světovém zednářství a zůstávají nadále jednou z důležitých Lóží VLČR.

Zamyšlení

Nezasvěcenému možná přijde na mysl otázka: co je svobodné zednářství? Co přináší bratrům? Proč mnoho zaneprázdněných mužů tráví svůj čas po večerech, místo aby byli se svojí rodinou?

Odpovědi na tyto jednoduché otázky už tak jednoduché nejsou. Svobodné zednářství je humanistický spolek, kde muži různého vyznání, věku a profese se mohou realizovat na poli humanismu ve světě válek, řevnivosti a konzumu. Základ svobodného zednářství je duchovní, sdružuje bratry různého náboženského přesvědčení a kultur a sjednocuje je při práci na chrámu lidství. Součástí svobodného zednářství je charitativní činnost, která ovšem není prováděna okázale. Bratři se scházejí na společném mravním základu tolerance, touhy po svobodě člověka a po sebepoznání. Společným jmenovatelem je bratrství.

Zednářská tajemství plnila v dřívějších dobách nebo v totalitních režimech úlohu ochrannou, dnes je výrazem společné důvěry mezi bratry. Učení svobodného zednářství není přesně definované, je založeno na symbolech, které, ač mají společný základ, mohou být vykládány různě. Existuje nespočet kreseb (jak jsou ve svobodném zednářství nazývána zamyšlení), které skrz používané symboly vykládají morálku či odhalují povahu světa, mezilidských vztahů či přírody.

Rituály ve svobodném zednářství mají velmi důležitý význam. Skrz neustále opakovaný rituál, kde jsou základem právě symboly, jsou tyto symbolické obrazy oživovány a každý bratr může nacházet v symbolech nové významy. Královské umění se stává pak tím nejvyšším uměním, kdy člověk, jeho zkušenosti, jeho zvyklosti, jeho způsob nazírání světa, hraje rovnocennou roli při výkladu symbolů a symbol je pak vlastně obrazem člověka. Není to nakonec symbol, který je člověkem vykládán, ale člověk sám se odhaluje, přemýšlí nad sebou a tím se stává dokonalým a směřuje k moudrosti. Neboť jen ten, kdo zná sám sebe, poznává svět.

Za řádnou a dokonalou Lóži Dílo

Jiří K.